O PROJEKCIE

Projekt pod nazwą "Dostosowanie kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu pod kątem zapotrzebowania rynku pracy" jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ma na celu dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jedliczu pod kątem zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy. Beneficjentami projektu są uczniowie Zespołu Szkół - docelowo 48 osób. W wyniku poszerzenia oferty kształcenia uczniowie uzyskają kwalifikacje zawodowe zwiększające szanse ich zatrudnienia na rynku pracy.

Celami szczegółowymi projektu są:
- uzyskanie przez uczniów Zespołu Szkół uprawnień spawacza - 48 osób,
- podniesienie znajomości języka angielskiego (24 os.) oraz języka niemieckiego (24 os.) na poziomie technicznym.
Każdy uczestnik kursu spawania musi odbyć równocześnie kurs językowy (j. angielski lub j. niemiecki).

Adresatami projektu są:
- uczniowie klas II, III i IV Technikum Zespołu Szkół kształcący się w zawodzie technik mechanik. Mogą to być uczniowie w wieku od 18 lat, ze względu na specyfikę kursu spawania.

Okres realizacji projektu: 01.09.2008 r. - 31.07.2009 r.

Rekrutacja uczestników projektu:
We wrześniu 2008 r. pojawią się w szkole ogłoszenia o naborze uczestników projektu. Do przeprowadzenia naboru została powołana Komisja Rekrutacyjna w 3-osobowym składzie. Kryterium rekrutacji będzie ocena końcowa z zajęć praktycznych w poprzednim roku nauki oraz ocena z języka obcego. Nabór od grup językowych odbędzie się wg deklaracji uczniów do odpowiedniej grupy językowej (angielskiej lub niemieckiej).

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa EFS - www.efs.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.